PROGRAM DZIAŁANIA

Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej woj. podkarpackiego
na lata 2022 – 2027

 

Miniona kadencja działalności ochotniczych straży pożarnych i oddziałów Związku OSP RP w województwie podkarpackim była okresem dalszego ich rozwoju i umacniania.

W latach 2017-2022, mimo wielu obiektywnych trudności ochotnicze straże pożarne oraz zarządy oddziałów Związku OSP RP w sposób prawidłowy realizowały swoje główne cele i zadania statutowe.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność ratowniczo-gaśnicza Ochotniczych Straży Pożarnych, które zawsze niosły pomoc potrzebującym jak również aktywnie uczestniczyły podczas zabezpieczania dziesiątek imprez masowych i innych działań zabezpieczających.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wyjątkowe zaangażowanie członków OSP w latach 2020-2022 w działania wspomagające przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 oraz pomocy członków OSP uchodźcom z Ukrainy w związku z agresją militarną Rosji na naród Ukraiński.

Ochotnicze straże pożarne w minionych latach wzbogaciły się o nowy sprzęt, wyszkoliły liczne grono strażaków, funkcyjnych OSP i ratowników medycznych a oddziały Związku udoskonaliły pracę i uporządkowały dokumentację dotyczącą swojej działalności.

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego kieruje wyrazy uznania i podziękowania wszystkim Druhnom i Druhom, członkom OSP i drużyn pożarniczych oraz działaczom Związku za bezinteresowną społeczną służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Podkarpacia.

Zjazd składa szczere słowa podziękowania władzom samorządowym szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego za dotychczasową opiekę i pomoc w działalności społecznej służby pożarniczej.

Szczególne podziękowania kierujemy do Wojewody Podkarpackiego za wspieranie i pozytywną ocenę działalności społecznej służby pożarniczej.

Słowa podziękowania kierujemy do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP jak również wszystkich strażaków PSP woj. podkarpackiego za współpracę oraz partnerski stosunek do naszej organizacji.         

Dziękujemy za pomoc udzielaną OSP Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz wielu innym podmiotom prawnym i instytucjom.

Słowa uznania kierujemy do wszystkich Kapelanów Strażackich za duchową opiekę nad strażakami, jaką otrzymywali w minionych latach.

Delegaci Zjazdu dziękują przełożonym władzom Zarządu Głównego ZOSP RP za wspieranie realizacji statutowych obowiązków, jaką w minionych latach otrzymywały oddziały Związku
i ochotnicze straże pożarne woj. podkarpackiego.

Osiągnięcia organizacyjne minionej kadencji nie mogą jednak przesłaniać występujących jeszcze problemów i braków.

Eliminować należy również występujące także trudności organizacyjne, czy to w zakresie przestrzegania wewnętrznych norm prawnych, czy też realizacji zadań statutowych w słabiej działających, nielicznych wprawdzie, OSP i ogniwach Związku.

      Obowiązkiem wszystkich strażaków – ochotników i działaczy Związku całej Podkarpackiej organizacji strażackiej, winna być wzmożona aktywność i pełne zaangażowanie w wykonanie, przyjętych na siebie dobrowolnie, obowiązków statutowych.

      Nadrzędnym celem działalności w latach 2022-2027 powinno być dalsze organizacyjne umacnianie Związku OSP RP i zrzeszonych w nim ochotniczych straży pożarnych.

Uwzględniając uchwały zjazdów oddziałów powiatowych Związku OSP RP oraz wnioski wypływające z dyskusji zjazdowej – V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego postanawia przyjąć do realizacji w nadchodzącej kadencji następujące, główne kierunki działania:

I.             W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYO - STATUTOWYM

1.    Umacniać działalność ochotniczych straży pożarnych – otaczając pomocą organizacyjną szczególnie OSP przeżywające trudności w swojej działalności.

2.    Doskonalić pracę i realizację zadań statutowych zarządów oddziałów Związku, poprzez zapewnienie skutecznej pomocy organizacyjnej i szkoleniowej.

3.    Przestrzegać rzetelnego wykonywania postanowień ustaw i własnych norm prawnych w zakresie realizacji zadań, przestrzegania uchwał, regulaminów i wytycznych.

4.    Wdrażać nowe formy i programy działania przyjęte przez władze Związku OSP RP jak np. „Pierwszy ratownik”.

5.    Wzmacniać dbałość o utrzymanie w należytym stanie sprzętu ratowniczego, urządzeń i obiektów pożarniczych, poprzez prawidłową ich eksploatację i konserwację, oraz organizowanie okresowych przeglądów.

6.    Stale podejmować działania w kierunku poprawy wyposażenia OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, nowoczesne środki łączności alarmowej oraz indywidualne środki ochrony osobistej strażaków.

7.    W oparciu o obowiązujące programy szkoleniowe, doskonalić formy szkolenia podstawowego, specjalistycznego oraz funkcyjnych OSP, ściśle współpracując w tym zakresie z komendami Państwowej Straży Pożarnej i oddziałami Związku OSP RP.

8.    Upowszechniać w praktyce zasady bhp wśród członków OSP podczas ćwiczeń, manewrów, zawodów sportowo – pożarniczych i prowadzonych działań ratowniczych.

9.    Dążyć do zwiększenia ilości członków wspierających, osób fizycznych i prawnych oraz zabiegać o wpłaty od osób fizycznych odpisu 1% podatku, na wspieranie organizacji pożytku publicznego, jakimi są ochotnicze straże pożarne.

10.Zacieśniać współpracę z władzami samorządów terytorialnych, a szczególnie z wybranymi do ich grona przedstawicielami naszego ruchu oraz wspierać ich w codziennej działalności społecznej.

II.           W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I POPULARYZACJI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1.    Organizować w każdym roku, na wszystkich szczeblach Związku OSP RP w województwie, eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

2.    Nawiązywać stałą i systematyczną współpracę z samorządami gmin i powiatów a także organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań wynikających z postanowień Ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

3.    Współpracować z komendami Państwowej Straży Pożarnej w prowadzeniu akcji uświadamiających o występujących zagrożeniach pożarowych, ekologicznych i innych, w danym środowisku.

4.    Rozwijać współpracę z lokalnymi mediami w zakresie popularyzacji zasad profilaktyki przeciwpożarowej a także przekazywania informacji o aktualnych zadaniach i działalności OSP i oddziałów Związku.

5.    Popularyzować prenumeratę i czytelnictwo czasopisma „Strażak” – dążyć do tego, by każda OSP i oddział Związku prenumerowały przynajmniej jeden egzemplarz tego czasopisma.

III.   W ZAKRESIE KULTURALNO-OŚWIATOWYM I WYCHOWAWCZYM

1.    Upowszechniać w społeczeństwie cele i zadania działalności OSP i Związku OSP RP podczas organizowanych uroczystości, świąt strażackich czy innych imprez masowych.

2.    Udzielać wszechstronnej pomocy orkiestrom OSP i strażackim zespołom artystycznym.  Dla dalszego ich rozwoju – zabiegać o dokształcanie kapelmistrzów, choreografów, muzyków i organizatorów kultury.

3.    Kontynuować organizowanie przeglądów orkiestr OSP oraz zachęcać do udziału w przeglądach wszystkie funkcjonujące orkiestry OSP.

4.    Podejmować działania zmierzające do ożywienia działalności kulturalnej w świetlicach i klubach zlokalizowanych w remizach strażackich - współpracować w tym zakresie z miejscowymi szkołami i placówkami kultury.

5.    Rozwijać wielokierunkową pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą m.in. poprzez:

a)     organizowanie przy każdej OSP dzieci i młodzieży w ruch młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych w oparciu o „Regulaminy organizacyjne młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych”,

b)     otaczanie stałą opieką funkcjonujące młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze, dbając o ich dalszy rozwój organizacyjny.  

6.    Kontynuować i rozwijać organizowane w każdym roku szkolenia, zloty, spotkania itp. dla członków MDP i DDP.

IV.          W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA DZIAŁALNOŚCI OSP I ZWIĄZKU

1.    Dokumentować w OSP i oddziałach Związku ważne wydarzenia z działalności organizacyjno – statutowej, prowadzić kroniki, dbając o systematyczne uaktualnianie zawartych w nich zapisów.

2.    Gromadzić na szczeblu wojewódzkim wydane monografie OSP, wspomnienia i relacje oraz wydawnictwa i opracowania strażackie – utworzyć katalog tych periodyków.

3.    Organizować konkursy kronik i konkursy na pamiętniki, wspomnienia, relacje  i opracowania „Z dziejów OSP”.

4.    Systematycznie i terminowo przekazywać do elektronicznej bazy danych „System OSP” Zarządu Głównego ZOSP RP, obejmującą „Raporty OSP”, aktualnych danych organizacyjnych OSP i oddziałów Związku.

5.    Kultywować tradycje strażackie podczas organizowanych uroczystości i jubileuszy i innych uroczystości strażackich ściśle przestrzegając postanowienia „Ceremoniału pożarniczego”.

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego przyjęty „Program działania Oddziału Wojewódzkiego na lata 2022-2027” należy traktować, jako dokument otwarty, który winien być uzupełniony o nowe kierunki działania przyjęte podczas XV Zjazdu Krajowego Związku OSP RP.

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego zwraca się do wszystkich oddziałów Związku i zarządów OSP o włączanie zadań ujętych w niniejszym „Programie” do swoich, corocznych planów działań i stałą ocenę ich stopnia realizacji.

V Zjazd Wojewódzki zaleca zarządom oddziałów Związku i zarządom OSP zapoznanie
z treścią Programu możliwie jak najszerszego grona strażaków i działaczy Związku a nowo wybrany Zarząd Oddziału Wojewódzkiego zobowiązuje do rozpatrzenia wszystkich wniosków zgłoszonych podczas dyskusji zjazdowej oraz opracowania zasad ich realizacji. Treść Programu opublikować na stronie internetowej ZOW oraz przesłać do wszystkich oddziałów Związku w województwie.

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego wyraża głębokie przekonanie, że pełna realizacja Programu działania będzie się przyczyniać do dalszego rozwoju i umocnienia Związku i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zwiększenia wkładu naszego stowarzyszenia w rozwój ochrony przeciwpożarowej woj. podkarpackiego.

 

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego

 Związku OSP RP

Województwa Podkarpackiego

 

Rzeszów -Trzciana, dnia 05 marca 2022 r.      

Otwórz i pobierz "Program" w formacie .pdf

 

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl