OTWP

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom"

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) rozgrywany jest pod hasłem: "Młodzież Zapobiega Pożarom". Jest on jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W zadaniu tym aktywnie uczestniczą także strażacy z komend Państwowej Straży Pożarnej. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP PR, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych. Turniej ma formę eliminacji kolejnych szczebli.

    Pierwszy sprawdzian wiedzy uczniów startujących w turnieju ma miejsce już w szkole, bądź miejscowości, gdzie rozgrywane są eliminacje szkolne lub środowiskowe. Spośród laureatów tych szczebli prowadzi się rozgrywki, gdzie wyłaniani są najlepsi uczniowie na szczeblu gminnym, a odpowiedzialność za przygotowanie turnieju spoczywa na Oddziałach Gminnych i Miejsko-Gminnych Związku OSP RP. Aktywny udział w przygotowaniu tych eliminacji mają zazwyczaj urzędy gmin i szkoły. Kolejne rozgrywki, to eliminacje szczebla powiatowego, a następnie wojewódzkiego. Do eliminacji wyższego szczebla kwalifikują się uczniowie, którzy osiągną w eliminacjach szczebla niższego najlepsze wyniki. Centralnymi eliminacjami, jak z nazwy wynika są kwalifikacje ogólnopolskie.

 W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:

     I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
    II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych, klasy V-VIII,
   III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

   Jednym z fundamentalnych założeń organizacji turnieju jest nagradzanie uczestników, którzy najlepiej przyswoją sobie zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego osiągając najlepsze wyniki w czasie eliminacji, sprawdzając się w testach, części praktycznej  i podczas odpowiedzi ustnych.

   Relacje z przebiegu eliminacji wojewódzkich znajdziecie Państwo w dziale aktualności naszej strony. Zachęcamy także do odwiedzania stron Komend Miejskich i Powiatowych PSP, a także niektórych oddziałów powiatowych ZOSP RP, gdzie oprócz relacji z przebiegu eliminacji szczebli gminnych i powiatowych można znaleźć materiały szkoleniowe, zestawy pytań i szereg innych przydatnych w tym zakresie informacji.

Regulamin Turnieju z roku 2022 do pobrania - link poniżej:
https://zosprp.pl/wp-content/uploads/2022/02/Regulamin-OTWP_2022.pdf

Działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze powołuję się w celu zainteresowania dzieci i młodzież działalnością społeczną na rzecz lokalnego bezpieczeństwa w szczególności ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania ich do przyszłej pracy społecznej w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze powołują Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych podejmując stosowne uchwały. MDP mogą być powoływane również w szkołach i przedszkolach. Powołanie szkolnych i przedszkolnych MDP podejmuje kierownictwo tych placówek w porozumieniu z miejscowym zarządem OSP, która jednocześnie sprawuje nadzór merytoryczny nad powołaną drużyną.

Działalność MDP jest organizowana i prowadzona na podstawie wzorcowego Regulaminu MDP przyjętego uchwałą nr 94/9/2008 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP (pełną treść regulaminu można pobrać z naszej strony w zakładce PRAWO i REGULAMINY).
Kto może wstąpić do młodzieżowej drużyny pożarniczej?
Członkiem MDP może być osoba w wieku 10-18 lat. Dla osób poniżej 16 lat jest wymagana pisemna zgoda opiekunów ustawowych.Po spełnieniu tych warunków kandydat na członka MDP składa ślubowanie następującej treści: Ślubuję - ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej Obywateli, ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję - przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu MDP. Pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.” Ślubowanie może być złożone z dodaniem wyrażenia: taki mi dopomóż Bóg”.

Członkowie MDP w wieku od 16 lat do 18 lat mają bierne i czynne prawo wyborcze. Co oznacza, że mogą wybierać i być wybierani do władz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie mogą brać udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Natomiast mogą uczestniczyć w zawodach, szkoleniach np. w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych MDP, w pracach kulturalno-oświatowych, organizować kąciki pamięci, opiekować się weteranami OSP oraz udzielać się w innych zadaniach w ramach wolontariatu.

Członkowie MDP mają prawo do noszenia umundurowania organizacyjnego wg wzoru określonego w Regulaminie umundurowania Związku OSP RP z dnia 27 października 2000 roku ( z póź. zm.).

Członkowie MDP posługują się własnym wzorem legitymacji członka MDP (legitymację w formacie *doc gotową do wydruku można pobrać otwierając poniższy wzór).

Zdjęcia:Z.Wójcik

Konkurs Plastyczny

Konkurs plastyczny pt. „Zapobiegajmy pożarom” jest obok Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” drugą ważną ogólnopolską imprezą popularyzacyjną organizowaną przez Związek OSP RP.

Celem tego konkursu jest zainteresowanie jak najszerszej rzeszy dzieci, młodzieży, ale również osób dorosłych problematyką ochrony przeciwpożarowej, działalnością straży pożarnych oraz pracą strażaków-ratowników.

Tematem wiodącym prac jest udział jednostek straż pożarnych w działaniach ratowniczych, szkoleniach, zawodach oraz inną działalnością na rzecz miejscowych środowisk.

Prace zgłaszane do konkursu mogą być wykonywane w dowolnej technice tj. malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, metaloplastyki itp.

Wykonane prace należy składać do właściwie terenowo Zarządu Oddziału Gminnego/Miejskiego ZOSP RP w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy Pożarom” można pobrać na naszej stronie w zakładce PRAWO i REGULAMINY lub klikając w tym miejscu w Regulamin.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć prac z wojewódzkiego podsumowania konkursu z roku 2015.

Zdjęcia:Z.Wójcik

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl