Działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze powołuję się w celu zainteresowania dzieci i młodzież działalnością społeczną na rzecz lokalnego bezpieczeństwa w szczególności ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania ich do przyszłej pracy społecznej w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze powołują Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych podejmując stosowne uchwały. MDP mogą być powoływane również w szkołach i przedszkolach. Powołanie szkolnych i przedszkolnych MDP podejmuje kierownictwo tych placówek w porozumieniu z miejscowym zarządem OSP, która jednocześnie sprawuje nadzór merytoryczny nad powołaną drużyną.

Działalność MDP jest organizowana i prowadzona na podstawie wzorcowego Regulaminu MDP przyjętego uchwałą nr 94/9/2008 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP (pełną treść regulaminu można pobrać z naszej strony w zakładce PRAWO i REGULAMINY).
Kto może wstąpić do młodzieżowej drużyny pożarniczej?
Członkiem MDP może być osoba w wieku 10-18 lat. Dla osób poniżej 16 lat jest wymagana pisemna zgoda opiekunów ustawowych.Po spełnieniu tych warunków kandydat na członka MDP składa ślubowanie następującej treści: Ślubuję - ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej Obywateli, ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję - przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu MDP. Pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.” Ślubowanie może być złożone z dodaniem wyrażenia: taki mi dopomóż Bóg”.

Członkowie MDP w wieku od 16 lat do 18 lat mają bierne i czynne prawo wyborcze. Co oznacza, że mogą wybierać i być wybierani do władz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie mogą brać udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Natomiast mogą uczestniczyć w zawodach, szkoleniach np. w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych MDP, w pracach kulturalno-oświatowych, organizować kąciki pamięci, opiekować się weteranami OSP oraz udzielać się w innych zadaniach w ramach wolontariatu.

Członkowie MDP mają prawo do noszenia umundurowania organizacyjnego wg wzoru określonego w Regulaminie umundurowania Związku OSP RP z dnia 27 października 2000 roku ( z póź. zm.).

Członkowie MDP posługują się własnym wzorem legitymacji członka MDP (legitymację w formacie *doc gotową do wydruku można pobrać otwierając poniższy wzór).

Zdjęcia:Z.Wójcik

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl