Informacja nt. "RODO"

INFORMACJA OGÓLNA
nt. stosowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego w skrócie „RODO”.

„RODO”, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ma zastosowanie od dnia 25.05.2018 r. Od tego momentu postanowienia RODO są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE.

Drugim aktem prawnym regulującym ochronę danych osobowych jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 1000).

Zgodnie z ww. przepisami prawa każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do ochrony danych osobowych, gdyż ochrona danych osobowych w UE ma charakter powszechny!

DANE OSOBOWE to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwe do zidentyfikowania osoby fizycznej.  W szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy czynniki określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Istnieją takie dane osobowe, których przetwarzanie jest, co do zasady zabronione, są to dane wrażliwe, nazywane również danymi szczególnymi – np.:

1)     pochodzenie rasowe lub etniczne,

2)     poglądy polityczne,

3)     przekonania religijne lub światopoglądowe,

4)     przynależność do związków zawodowych.

5)     dane genetyczne,

6)     dane biometryczne.

Dane wrażliwe mogą być przetwarzane jedynie wyjątkowo, m.in., gdy osoba fizyczna, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie lub przetwarzanie ma na celu ochronę jej żywotnych interesów.

Na czym polega przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych to operacje na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych powinna mieć formę pisemną w wyjątkowych przypadkach ustnego oświadczenia. Ważne, aby zapytanie o zgodę było sformułowane w sposób zwięzły i zrozumiały, a wyrażenie zgody było dobrowolne i świadome.

Jednak należy pamiętać, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne nie tylko wtedy, gdy osoba, której dane są przetwarzane wyraziła na to zgodę!  Uzasadnieniem przetwarzania danych osobowych może być również uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie. Jednym z najważniejszych obowiązków administratora danych osobowych jest powinność wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.

Jakie prawa przysługują każdej osobie w związku z przetwarzaniem Jego danych osobowych?

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1)     uzyskania informacji

2)     dostępu do danych osobowych

3)     sprostowania danych osobowych

4)     bycia zapomnianym

5)     ograniczenia przetwarzania danych osobowych

6)     przenoszenia danych osobowych

7)     sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Najważniejszym prawem wydaje się być prawo do uzyskania informacji – pozwala podjąć świadomą decyzję, co do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jej odmowy lub cofnięcia.

W przypadku naszego stowarzyszenia Administratorem Danych Osobowych (ADO) przetwarzającym dane osobowe członków OSP i działaczy ZOSP RP jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski 00-340 Warszawa ul. Oboźna 1 w tym również Zarządy Oddziałów, ale w pierwszej kolejności w stosunku do członków OSP Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na "ADO" istnieje obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia i użytkowania obsługiwanych, zgromadzonych oraz pozyskiwanych danych osobowych członków OSP i działaczy Związku OSP RP oraz innych osób fizycznych współpracujących z OSP i Związkiem OSP RP.

W związku z powyższym obowiązkiem Zarządów OSP, ale również Zarządów Oddziałów Gminnych, Powiatowych i Wojewódzkiego województwa podkarpackiego jest w najbliższym okresie zebranie od naszych członków OSP i działaczy ZOSP RP stosownych pisemnych Oświadczeń „RODO" z klauzulami informacyjnymi.

Akcję informacyjną o podstawowych zasadach „RODO” i zbierania oświadczeń „RODO” od działaczy Związku OSP RP i innych osób fizycznych, którzy nie są członkami żadnej OSP należy przeprowadzić w każdej chwili tj. podczas posiedzeń, narad, szkoleń itp. Zarządów Oddziałów (Gminnych, Powiatowych i Wojewódzkiego).

Natomiast wszyscy członkowie OSP (zwyczajni, honorowi i wspierający) oświadczenia „RODO” powinni złożyć podczas rozpoczynającej się niebawem kampanii sprawozdawczej OSP. 

Przygotowane przez Biuro ZOW ZOSP RP Rzeszowie wzory dokumentów dotyczące „RODO” publikujemy do wykorzystania wewnątrz organizacyjnego poniżej:

Lp.

Nazwa dokumentu
(treść dokumentu)

Plik do pobrania w formacie *pdf

Plik do pobrania w formacie *dok

1
INFORMACJA OGÓLNA nt. stosowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego w skrócie  „RODO” (tekst powyższy do pobrania)

 

 

X

2

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

 

X

3

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 1000)

 

 

X

4

Aktualna „Polityka bezpieczeństwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP”

 

 

X

5

Oświadczenie „RODO” dla członków OSP (zwyczajnych, honorowych i wspierających)

 

 

6

Oświadczenie „RODO” dla działaczy Związku OSP RP (niebędących członkami OSP)

 

 

7

Deklaracja wstąpienia do OSP z oświadczeniem „RODO” (dla nowo przyjmowanych członków)

 

 

Poniżej publikujemy nowe, uzupełniające wzory dokumentów oświadczeń „RODO” do wykorzystania wewnątrz organizacyjnego w szczególności dotyczące realizacji zadań pracy z dziećmi i młodzieżą:

Lp.

Nazwa dokumentu
(treść dokumentu)

Plik do pobrania w formacie *pdf

Plik do pobrania w formacie *dok

1

Oświadczenie „RODO” dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych

 

 

2

Oświadczenie „RODO” dla uczestników eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph.„Młodzież Zapobiega Pożarom”

 

3

Metryczka z oświadczeniem „RODO” dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph.„ Zapobiegajmy Pożarom”

 

 

 

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl