Nowy Regulamin odznaczeń

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmienia się Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski.
Nowy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Główny ZOSP RP w dniu 12 września 2018 roku Uchwałą Nr 16/V/2018.
Nowe zasady nadawania medali i odznak oraz nowe wnioski uwzględniają również ochronę danych osobowych według zasad ochrony danych osobowych „RODO”.
Wnioski na odznaczenia od 1 stycznia 2019 rok będą przyjmowane wyłącznie na nowych drukach wniosków.
Najistotniejsze zmiany w Regulaminie Odznaczeń obowiązujące od 1 stycznia 2019r. przedstawiamy poniżej:

  1.  Przy nadawaniu Złotego Znaku Związku zmienia się czasookres. Członkowie OSP, działacze Związku OSP RP (jak w pkt. 32 regulaminu) powinni posiadać, co najmniej od 10 lat Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (było 5 lat).

  2.  Medal im. B. Chomicza stanowi formę wyróżnienia, jako medal pamiątkowy i nadawany będzie głównie z okazji obchodów jubileuszy OSP i Związku OSP RP. Nie ma wyznaczonego czasookresu od ostatniego odznaczenia korporacyjnego ZOSP RP (jak w pkt. 34, 35 regulaminu).

  3.  Złoty Znak Związku jak również Medal Honorowy im. B. Chomicza będą nadal limitowanie! Natomiast dla OSP z okazji jubileuszu 100-lecia ZZZ OSP RP przysługuje poza limitem (jak było do tej pory).

  4.  Odznaka Strażak Wzorowy nadawana jest tylko członkowi OSP biorącemu bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (powinien mieć złożone ślubowanie, posiadać wyszkolenie odpowiednie do pełnionej funkcji i mieć, co najmniej 5 letni staż w działalności ratowniczo – gaśniczej od pełnoletniości) (jak w pkt.41 regulaminu - było 3 lata).  Następnie, by otrzymać Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa musi być czasookres 3 lat od Strażaka Wzorowego /jak w pkt.37 regulaminu/

  5.  Natomiast pozostali członkowie OSP mogą mieć nadany Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, po co najmniej 10–ciu latach działalności od osiągnięcia pełnoletniości (było 5 lat).

  6.  Osoby, instytucie, przedstawiciele służb mundurowych po okresie, co najmniej 10-letniej współpracy z OSP lub Związkiem OSP RP (było 5 lat). Odznaczenia i wyróżnienia wskazane w pkt. 16 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP nadaje osobom, instytucjom i organizacjom z terenu województwa, w tym:

  1. członkom ochotniczych straży pożarnych,
  2. działaczom Związku OSP RP,
  3. wójtom, burmistrzom, prezydentom miast i innym przedstawicielom samorządu terytorialnego,
  4. osobom, instytucjom, organizacjom oraz przedstawicielom służb mundurowych wspomagającym ochotnicze straże pożarne i oddziały Związku w wykonywaniu zadań ratowniczych oraz realizacji celów Związku, pracownikom Związku OSP RP.
    W tym punkcie regulaminu wyróżniono przedstawicieli samorządu, natomiast funkcjonariusze PSP to przedstawiciele służb mundurowych wraz z innymi służbami.

  7.  Czasookres pomiędzy nadaniem odznaczenia wyższego stopnia od niższego jest 5 lat!

  8.  Odznakę Za Wysługę Lat można uzyskać po 10 latach działalności w OSP, następną po 20-latach a kolejne w 5-letnich cyklach. Będą wprowadzone odznaki lecia 75 i 80.

Okres naliczania wysługi lat liczymy od 16-tego roku życia – członka MDP (jak w pkt.42 regulaminu) było, co 5 lat od „V”.

Odznaka Za Wysługę Lat – od 1.01.2019 roku będzie odpłatna!!! Do końca roku Zarząd Główny ZOSP RP opracuje zasady odpłatności, a odznaki będą do nabycia w Oddziale Wojewódzkim Związku OSP RP a nie tak jak zapisano w uchwale Zarządu Głównego ZOSP RP w Zarządach Gminnych ZOSP RP.

  9.  Odznaka MDP; pierwszego stopnia „Brązowa” – może być nadana po 2 latach od momentu złożenia ślubowania (jak w pkt. 45 regulaminu) – (było po roku). Pozostałe odznaki „Srebrna”
i „Złota” po 2 latach od niższej odznaki. Nowy regulamin nie uwzględnia wyróżnienia odznaką Opiekuna lub działacza Zawiązku będącego członkiem Komisji Młodzieży – jak było do tej pory.
Od 1 stycznia 2019r. będą obowiązywać nowe wnioski odznaczeniowe, opracowane w związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych, wprowadzonych na podstawie rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wnioski na odznaczenia indywidualne na terenie woj. podkarpackiego należy sporządzać na dwóch rodzajach druków tj.:

a)     Wzór nr 1 (bez oświadczenia „RODO) – dla członków i działaczy ZOSP RP, którzy złożyli w OSP lub oddziałach Związku oświadczenie „RODO” – w tym przypadku za potwierdzenie tego faktu odpowiedzialność prawną bierze na siebie Administrator Danych Osobowych – organ wnioskujący o odznaczenie tj. Zarząd OSP lub właściwy Zarząd Oddziału Związku OSP RP,

b)    Wzór nr 2 (z oświadczeniem „RODO”) – dla członków i działaczy ZOSP RP oraz innych osób uprawnionych do odznaczeń, którzy nie złożyli w OSP lub oddziałach Związku oświadczenia „RODO”. W tym przypadku kandydat do odznaczenia musi bezwzględnie przyjąć do wiadomości zawarte we wniosku Oświadczenie „RODO” i dla potwierdzenia podpisać czytelnie.

Wnioski na odznaczenia indywidualne należy składać z minimum 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem terminu wręczenia odznaczenia i muszą być zaopiniowane przez poszczególne szczeble Prezydiów Oddziałów Związku OSP RP.
Przygotowane przez ZOW ZOSP RP w Rzeszowie wzory dokumentów dotyczące nowego
Regulaminu odznaczeń, odznak i wyróżnień ZOSP RP publikujemy do wykorzystania wewnątrz organizacyjnego poniżej:

Lp.

Nazwa dokumentu
(treść dokumentu)

Plik do pobrania w formacie *pdf

Plik do pobrania w formacie *dok

1

Informacja ogólna nt. nowego Regulaminu odznaczeń, odznak i wyróżnień ZOSP RP (tekst powyższy do pobrania)

 

X

2

Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski zatwierdzony został przez Zarząd Główny ZOSP RP w dniu 12 września 2018 roku Uchwałą Nr 16/V/2018.

 

X

3

Druk wniosku - Wzór nr 1 na odznaczenie indywidualne (bez oświadczenia „RODO)

4

Druk wniosku -Wzór nr 2 na odznaczenie indywidualne (z oświadczeniem „RODO”)

5

Druk wniosku o nadanie odznaczenia dla zbiorowości

6

Druk wniosku o nadanie odznak „Za Wysługę Lat” lub „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”

 

 

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl