O nas

CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA

Województwo podkarpackie to region położony w południowo-wschodniej Polsce. Od północy i zachodu graniczy z województwem małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim; od południa ze Słowacją i od wschodu z Ukrainą. Pod względem administracyjnym województwo dzieli się na 25 powiatów, w tym 21 ziemskich i 4 grodzkie (miasta: Rzeszów, Przemyśl, Krosno i Tarnobrzeg) oraz 160 gmin.
Stolicą województwa jest Rzeszów - centralny ośrodek akademicki, gospodarczy i kulturalny. Podkarpacie zajmuje obszar o powierzchni 17 846 km2 (5, 7 % powierzchni kraju), który zamieszkuje 2 129,9 tys. mieszkańców (tj. 5,5 % mieszkańców Polski).
Region obejmuje swoim zasięgiem 3 odrębne krainy fizjograficzne, znacząco zróżnicowane pod względem budowy geologicznej, ukształtowania terenu i środowiska przyrodniczego. W części północnej, obejmującej prawie połowę województwa, znajduje się Kotlina Sandomierska, pośrodku Pogórze Karpackie, na południu Beskidy, dzielące się na Beskid Niski i Bieszczady. Najbardziej na północny-wschód wysunięty skrawek województwa położony jest w obrębie Roztocza.
Podstawową sieć rzeczną tworzy Wisła oraz jej dwa duże dopływy karpackie: Wisłoka i San. Niewielki północno-wschodni fragment województwa to zlewnie Raty i Sołokii, dopływów Bugu. W województwie brak jest jezior, funkcjonują natomiast zbiorniki retencyjne – największy stanowi zbiornik Solina na Sanie.

Województwo jest regionem rolniczo-przemysłowym. W strukturze przemysłu dominuje przemysł lotniczy, elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy. Ważną rolę odgrywają także: przemysł szklarski, materiałów budowlanych, drzewny oraz lekki. Wykorzystują one różnorodne zasoby surowcowe regionu: gazu ziemnego, ropy naftowej, wapieni, gipsu i kruszyw naturalnych. Bogate zasoby wód leczniczych wykorzystywane są w czterech uzdrowiskach: Iwoniczu Zdroju, Rymanowie Zdroju, Polańczyku Zdroju i Horyńcu Zdroju.
W województwie funkcjonują dwie specjalne strefy ekonomiczne: Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro-Park Wisłosan” oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro-Park” Mielec. Atutem województwa podkarpackiego jest zlokalizowanie na jego obszarze centrum polskiego przemysłu lotniczego funkcjonującego pod nazwą „Dolina Lotnicza”.
W regionie gospodarstwa rolne charakteryzują się dużym rozdrobnieniem agrarnym. W strukturze gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych 2-5 ha (45,4 %). Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym wynosi 4, 56 ha, przy średniej krajowej 10,38 ha.


 STAN ORGANIZACYJNY ZWIĄZKU I OSP

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje nadzór organizacyjno-statutowy nad działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych za pośrednictwem:

  • 22 zarządów oddziałów powiatowych w tym 1 zarządu grodzkiego,
  • oraz 6 zarządów oddziałów miejskich, 29 miejsko-gminnych i 114 gminnych.

Oddziały powiatowe i gminne (równorzędne) działają we wszystkich samorządach powiatowych i gminnych naszego województwa.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w województwie podkarpackim jest zar
ejestrowanych i funkcjonujących 1279 OSP, w tym  311 OSP najlepiej wyposażonych i wyszkolonych, na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 
1279 ochotniczych strażach pożarnych zrzeszonych jest 59 210 członków w tym 53 698 mężczyzn i 5 512 kobiet. Szczegółowe ilość członków OSP przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.

Członkowie

Liczba
członków

1

Mężczyźni w wieku 18-65 lat

41 648

2

Mężczyźni w wieku powyżej 65 lat

4 664

3

Kobiety

4 983

4

Członkowie Honorowi

4 756

5

Członkowie Wspierający

3 159

 

RAZEM

59 210

 Z grupy 41 648 mężczyzn w wieku 16-65 lat jest zarejestrowanych 19 346 członków czynnych mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych inaczej mówiąc strażaków – ratowników OSP.


 JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNE OSP w województwie 

Istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania podmiotu ratowniczego na rzecz bezpieczeństwa jest jego standaryzacja – sprzętowa, ale również wyszkolenia ratowników. Zgodnie ze statutem OSP oraz wytycznymi władz naczelnych Związku OSP RP każda OSP do prowadzenia działań ratowniczych powinna mieć wyłoniony oddział ratowniczy określany w statucie, jako JEDNOSTKA OPERACYJNO TECHNICZNA – zwana dalej JOT. JOT-y powołują swoimi uchwałami zarządy OSP spośród członków czynnych (18-65 lat) zaproponowanych przez naczelnika OSP. Zarząd OSP uchwala także regulamin organizacyjny JOT.JOT-y zadania wykonują zgodnie ze standardami i procedurami ustalonymi w odrębnych przepisach. Planowana kategoria JOT ustalana powinna być w gminnym i powiatowym planie ratowniczym w oparciu o wytyczne Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. 
OSP zabezpiecza  właściwe funkcjonowanie JOT w niezbędne wyposażenie w oparciu o środki finansowe uzyskane z budżetu gminy, ze środków własnych oraz z budżetu państwa.
Na terenie woj. podkarpackiego aktualnie jest powołanych 1120 jot-ów w tym:

  • 19 kat. I – posiadające zgodnie z normatywem po 4 pojazdy w tym 3 ratowniczo-gaśnicze i 1 inny środek transportu (przyczepa, środek pływający itp.) oraz min. 30 strażaków-ratowników,
  • 166 kat. II – posiadające po 2 samochody ratowniczo-gaśnicze i min. 20 ratowników OSP,
  • 346 kat III – posiadające po 1 średnim, ciężkim lub lekkim samochodzie ratowniczo-gaśniczym i min. 15 ratowników OSP,
  • 583 kat. IV – posiadające po 1 samochodzie zastępczym lub doraźnym środku transportu i min. 10 ratowników.

Regulaminy i wytyczne dot. działalności JOT-ów są możliwe do pobrania ze strony www.zosprp.pl  wystarczy wejść w naszą zakładkę Prawo i regulaminy.

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl