INFORMACJA 
dot. nowych zasadach sporządzania sprawozdań finansowych
przez ochotnicze straże pożarne 
Powoływanie „jednostek mikro”

W związku z wejściem w życie w dniu 5 września 2014 r. ustawy z dnia 11 lipca 2014r . o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1100) utraciło moc prawną rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 poz. 1539 z póź. zm.), w oparciu o treść, którego rachunkowość prowadziły m.in. stowarzyszenia.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym sprawozdania finansowe w formie uproszczonej mogą prowadzić tzw. jednostki mikro. Definicję jednostki mikro zawiera art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z póź. zm.).

Ochotnicza straż pożarna może być zawsze traktowana, jako jednostka mikro, jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej.

 OSP prowadząca działalność gospodarczą może być traktowana, jako jednostka mikro, jeżeli w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostki rozpoczynającej działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęła działalność, nie przekroczyła, co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a)     1 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

b)    3 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 

c)     10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Jednostki mikro przy sporządzaniu sprawozdania finansowego korzystać mogą z poniżej podanych uproszczeń:

1) możliwość rezygnacji z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów,

2) brak możliwości wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia,

3) sporządzenie sprawozdania finansowego według wzorów zamieszczonych w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości,

4) możliwość rezygnacji ze sporządzania informacji dodatkowej (zawierającej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia) pod warunkiem przedstawienia informacji uzupełniających do bilansu określonych w ww. załączniku nr 4,

5) możliwość rezygnacji ze sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,

6)  możliwość niesporządzania sprawozdania z działalności.

Warunkiem koniecznym, aby OSP spełniająca powyższe warunki stała się jednostką mikro, jest podjęcie przez walne zebranie członków uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro. 
Informujemy ponadto, że wyjaśnienia tej przedmiotowej sprawy zostały jednoznacznie określone w wystąpieniu DR.1.5101.8.2015 z dnia 20 lutego 2015 r. Ministerstwa Finansów jakie zostało przekazane Zarządowi Wykonawczemu Związku OSP RP w Warszawie. Treść wystąpienia publikujemy poniżej (otwórz i pobierz):

 Załącznikiem do niniejszej informacji jest projekt-wzór uchwały walnego zebrania członków OSP w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń, którą należy podjąć podczas bieżącej kampanii zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP.

Poniżej przedstawiamy wzory-druków: "BILANSU" i "SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - Rachunek zysków i strat” jakie mogą wymagać Urzędy Skarbowe.


Wzór uchwały walnego zebrania w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego według zasad obowiązujących dla jednostki mikro - w formacie *doc i *pdf. (otwórz i pobierz) :

       


Druk "BILANS" (otwórz i pobierz) :            


Druk "SPRAWOZDANIE FINANSOWE - Rachunek zysków i strat" (otwórz i pobierz)       

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl