Sejmik DiMDP woj. podkarpackiego - Stalowa Wola 2023

     Warunki uczestnictwa w sejmiku:

1.W sejmiku uczestniczyć będą 4-osobowe delegacje dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych wraz z 1 opiekunem drużyny z terenu województwa podkarpackiego. Przewidywany udział 100 delegacji tj. 400 dzieci i młodzieży oraz 100 opiekunów.

2.Udział drużyny w sejmiku należy zgłosić do ZOW ZOSP RP w Rzeszowie za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu zgłoszeniowym wg wzoru stanowiącym załącznik do niniejszej informacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2023 roku. Adres poczty e-mail ZOW ZOSP RP jak w zakładce obok.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sejmiku o przyjęciu zgłoszenia będzie decydować kolejność zgłoszenia.

3.Ponadto organizatorzy proszą o przesłanie wraz ze zgłoszeniem, wypełnionej ankiety tematycznej dot. propozycji tematów-problemów do omówienia w czasie trwania sejmiku – wzór ankiety w załączeniu.

Wzory dokumentów do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (w formacie  *doc i * pdf):

              
Ankieta
(w formacie  *doc i * pdf):

              

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl